ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

– HATÁLYOS 2018. október 30. NAPJÁTÓL –

A Ramiris Europe Kft. (mint a Stansson márka védjegy tulajdonosa)

Székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 46.,

Adószám: 14341551-2-44,

Képviselő: Sándor Kornél ügyvezető),

a továbbiakban úgy is mint: Stansson Hungary vagy Üzemeltető)

az alábbiakban tájékoztatja a www.stansson.eu oldalra (a továbbiakban Honlap) látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok

kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az

érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. Bevezetés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) 20. § (1) bekezdése alapján a felhasználót weboldal használót, a továbbiakban: Felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk, hogy a Honlapon az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, mely kifejezett hozzájárulását a Felhasználó a regisztráció során adja meg. Az Adatkezelési tájékoztató a jogszabályváltozásoknak, illetve a weboldal üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező szükséges változásoknak megfe- lelően jelen tájékoztatót Üzemeltető egyoldalúan módosíthatja.

A Felhasználó által a regisztráció alkalmával megadott személyes adatok kezelésért az Üzemeltető felelős, azonban a regisztráció alkalmával kifejezett hozzájárulását kell adja a jogszabályban meghatározott lehetséges adatkezelés köréhez. Az Üzemeltető vállalja, hogy a jelenlegi technikai keretek között mindent meg tesz annak érdekében, hogy a felhasználók adatait megvédje a jogosu- latlan behatolásoktól, az adatok hozzáférését csakis a szükséges körben engedi meg.

2. Kezelt adatok köre

Amennyiben a Felhasználó a Honlapot csak böngészi, úgy róla személyes adat nem kerül rögzítésre.

A Honlap megtekintése során statisztikai, saját felhasználási célból a személyes adatokkal össze nem kapcsolt módon rögzítésre kerülnek a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontjai, esetlegesen a Felhasználó által használt böngésző és operációs rendszerének típusa, az IP címe, látogatá- sainak ismétlődése esetén a gyakorisága, a legtöbbször látogatott menüpontok és termékek nevei.

A weboldalon történő regisztráció során az alábbi személyes adatok megadására válhat szükségessé, melyeket a megfelelő sorok kitöltésével a Felhasználó ad meg: Felhasználói név,jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, regisz- tráláskori IP cím, a termékeinkkel kapcsolatos igényfelmérés érdekében demográfiai adatok.

Kiskorúnak minősülő személyek a Honlapon jogügyletet csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával végezhetnek.

3. Adatkezelés célja

Az adatkezelés, az Üzemeltető és a Felhasználó közötti kommunikációt, esetlegesen piackutatás szabályozását szolgálja.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel.

Az Üzemeltető a létrejött szerződések teljesítésén és a jogszabály által előírtakon túl az adatokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatási, statisztikai célokból használja fel.

Az így készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

A Felhasználó személyes adatait a hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harma- dik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve ha ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt ez szükséges válik, vagy azt jogszabály írja elő.

Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval.

4. Az adatok törlése (adatkezelés időtartama)

Az adatkezelést az Üzemeltető azonnal megszünteti, a tárolt adatokat haladéktalanul törli, amint az azzal elérni kívánt cél megvalósult a jogszabály- ban meghatározott kikötéseken túl.

Mivel lehetséges, hogy egy adott Felhasználó a Honlapot, nagyobb időközönként is meglátogathatja, a többszöri adatrögzítés szükségességének elk- erülése érdekében a Felhasználó regisztrációja során megadott adatokat tároljuk.

A kötelezően tárolandó adatok, iratok megőrzésének idejét jogszabály határozza meg.

Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de a keresőprogramok által mégis archiválásra került adatokért.

5. Adatkezelők személye

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő (Üzemeltető) munkatársai és teljesítési segédei (az ÁSZF-ben vagy a Honlapon feltüntetett tárhely szolgáltató, informatikai karbantartó, rendszerkiépítő, futárszolgálat, csomagküldő szol- gálat, számlavezető bank, könyvelő, behajtások esetén jogi képviselő) kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, illetve az Üzemeltető igényérvényesítése érdekében, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.

Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

6. A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul, a honlap működése megfelel a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. számú és Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdé- seiről 2001. évi CVIII. törvényben foglaltaknak.

Az Üzemeltető kérésre – a kérés beérkezésétől számított legfeljebb 25 napon belül – tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, szükség esetén kérésre az adatokat zárolja is.

Tájékoztatás az Üzemeltető székhelycímén postai úton, vagy e-mailben kérhető. Azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatás folyó éven belül egy alka- lommal ingyenes.

7. Cookie-k (sütik) kezelése

A cookie-k a Honlap teljes funkcionalitású használatához elengedhetetlenül szükségesek.

A Felhasználó letilthatja a cookie-k engedélyezését (saját böngészőjének beállításai között), így azonban számára a Honlap egyes funkcióinak elérhetősége, stabilitása nem biztosított.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az érintettek köre: A Honlapot látogató valamennyi Felhasználó.

Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása, nyilvántartása és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama a böngészés ideje, az adatok a böngésző bezárásával törlődnek.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az Felhasználóknak lehetőségük van a cookie-kat letiltani illetve törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt, illetve az internetről ingyenesen letölthető karbantartó pro- gramok segítségével.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználótól hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookiek használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

8. Látogatottsági adatok mérése

A Honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás, valamint más, saját és külső fejlesztésű tracking system igénybevételével méri az Üzemeltető.

A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok a Felhasználók azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

9. Hírlevél küldése, direktmarketing (DM) tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztráció során megadott elérhetőségein (pl. elek- tronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse, és hogy reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A regisztráció során a Felhasználó kérheti (megjelölheti), hogy adatait az Üzemeltető direkt marketing célokra ne használja fel. Ezt a kérést tiszteletben tartva az ilyen Felhasználót az Üzemeltető nem keresi fel a direkt marketing céljából.

Üzemeltető vállalja, hogy nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről – erre vonatkozó lehetőség minden levélben kifejtésre kerül, email esetén az üzenet leiratkozásra alkalmas linket tartalmaz.

Leiratkozás esetében az Üzemeltető minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további rekláma- jánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

10. Adatbiztonság

Az Üzemeltető a technika állása szerint és a gazdasági ésszerűség keretei között a lehető legjobb fizikai és elektronikus adatbiztonsági megoldásokat alkalmazza annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

11. Jogorvoslat

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Üzemeltető, adatát- vevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsá- ga kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja..

Ha az Üzemeltető az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Üzemeltető döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A törvényszék soron kívül jár el. Az Üzemeltető esetleges adatkezelési jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

1530 Budapest, Postafiók: 5., http://www.naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) lehet élni.

12. Vonatkozó lényegesebb jogszabályok

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdé- seiről (Elker tv.)

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;.

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)